کارکنان

لیست کلی پرسنل و مشاور

جدول یک : پرسنل نقشه برداری

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
1 محسن گازر لیسانس عمران-نقشه‌برداری مدیرعامل 24 سال
2 عبدالله ایرانپور لیسانس عمران-نقشه‌برداری هیئت مدیره و کارشناس 24 سال
3 حمیدرضا جمشیدی لیسانس عمران-نقشه‌برداری مدیرواحد زمینی 24 سال
4 فرهاد کوشا لیسانس عمران-نقشه‌برداری هیئت مدیره و کارشناس 24 سال
5 محمود دیانت‌خواه فوق لیسانس (هیئت علمی) نقشه برداری مشاور عالی و محاسبات 30 سال
6 مجتبی ایزدی لیسانس زمین‌شناسی نقشه‌بردار 24 سال
7 مجید کمیجانی لیسانس کارتوگرافی کارتوگراف 8 سال
8 منیژه لک فوق لیسانس نقشه‌برداری کارشناس نقشه برداری و برنامه نویسی 11 سال
9 پیمان مردانیان لیسانس نقشه برداری کارشناس نقشه‌برداری 6 سال
10 بهزاد محمدنظر لیسانس نقشه برداری کارشناس نقشه‌برداری 4 سال
11 محمد حسن دهخدا لیسانس نقشه برداری نقشه‌بردار 4 سال
12 احمد خسروی دیپلم کمک نقشه‌بردار 12 سال
13 سید علی مهدوی لیسانس عمران کارشناس 5 سال
14 رضا فاضلی لیسانس نقشه‌برداری نقشه‌بردار 7 سال
15 حسین سلجوقی لیسانس نقشه برداری نقشه‌بردار 10 سال
16 خلیل خواجه دیپلم کمک نقشه‌بردار 15 سال
17 حمزه عشوری دیپلم کمک نقشه‌بردار 9 سال
18 ایمان خلیلی مقدم لیسانس نقشه‌برداری نقشه‌بردار 3 سال
19 مجید داوودی لیسانس نقشه‌برداری کمک نقشه‌بردار 1 سال
20 مجید گرجی لیسانس نقشه برداری نقشه‌بردار 3 سال
21 محمدرضا مجدی لیسانس نقشه برداری نقشه‌بردار 3 سال
22 محمدعلی باقری لیسانس نقشه برداری نقشه‌بردار 2 سال
23 مهرداد گلی لیسانس نقشه برداری کمک نقشه‌بردار 1 سال
24 مهدی لک لیسانس عمران نقشه‌بردار  1 سال
25 سیدمرتضی مهدوی لیسانس نقشه برداری کارشناس نقشه‌برداری 1 سال
26 سپیده باوی لیسانس نقشه برداری کارشناس نقشه‌برداری 1 سال
27 وحیده براتی لیسانس معماری کارشناس طراح 1 سال
28 اصغر صابری لیسانس نقشه‌برداری کمک نقشه‌بردار 1 سال
29 صبیحه احمدی پزوه لیسانس نقشه‌برداری کارشناس 1 سال
30 مریم شهبازی لیسانس نقشه‌برداری کارشناس 1 سال
31 حسین صالح‌پور لیسانس نقشه‌برداری کمک نقشه‌بردار 1 سال

 

 

جدول دو: پرسنل GIS و میکروژئودزی

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
32 جمال عسگری دکترا (هیئت علمی) ژئودزی هیئت علمی 9 سال
33 فریبا قنبری فوق لیسانس جنگلداری و GIS کارشناس  GIS 8 سال
34 منیژه لک فوق لیسانس نقشه برداری کارشناس نقشه برداری و برنامه نویسی و GIS 11 سال
35 راحله آخوندی لیسانس کامپیوتر برنامه‌نویس 5 سال
36 مهناز دانشور فوق لیسانس RSGIS کارشناس طراحی 3 سال
37 فاطمه اسکندری فوق لیسانس جنگلداری و GIS کارشناس طراحی 2 سال
38 محمدرضا جبرئیلی فوق لیسانس RSGIS کارشناس طراحی 1 سال

 

 

 

جدول سه : پرسنل آبیاری و زهکشی

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
39 علیرضا وطن خواه دکترا آبیاری زهکشی کارشناس آبیاری و زهکشی 15 سال
40 حسین جان‌نثاری لیسانس آبیاری و زهکشی کارشناس طراح 16 سال
41 عالیه سعادت‌پور فوق لیسانس آبیاری زهکشی طراح 9 سال
42 ناهید نبی فوق لیسانس آبیاری زهکشی کارشناس آبیاری و زهکشی 8 سال
43 امیرحسین دادگستر فوق لیسانس آبیاری زهکشی کارشناس و ناظر 4 سال
44 مسلم کیامرثی لیسانس آبیاری زهکشی ناظر 2 سال
45 محمد ایزدی فوق لیسانس آبیاری زهکشی ناظر 1 سال
46 محمدعلی جمالیان لیسانس آبیاری زهکشی کارشناس آبیاری و زهکشی 1 سال
47 محمدامین خدادوستان لیسانس برق کارشناس 1 سال

 

 

جدول چهار : پرسنل ژئوتکنیک و راهسازی

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
48 مجتبی ایزدی لیسانس زمین‌شناسی نقشه بردار 24 سال
49 حسین جان‌نثاری لیسانس زمین‌شناسی  کارشناس طراحی 20 سال
50 محمد پسته چیان فوق لیسانس خاک و پی  کارشناس طراحی 3 سال
51 احمد معنوی لیسانس راه و ساختمان  مدیر پروژه 30 سال
52 پیمان مردانیان لیسانس نقشه برداری  کارشناس طراحی 6 سال

 

 

جدول پنج : پرسنل کارتوگرافی و فتوگرامتری و سنجش از دور

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
53 مجید کمیجانی لیسانس کارتوگرافی کارتوگراف 8 سال
54 شیما عطایی فوق لیسانس سنجش از دور کارشناس سنجش از دور 3 سال
55 محمدرضا جعفری فوق لیسانس فتوگرامتری هیئت علمی 10 سال

 

 

 

 

جدول شش : پرسنل کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
56 علی صالح‌پور فوق لیسانس آبخیزداری مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری 14 سال
57 خلیل آقاقدوسی لیسانس دامپروری کارشناس طراحی 8 سال
58 فریبا قنبری فوق لیسانس منابع طبیعی جنگلداری کارشناس 8 سال
59 نفیسه فرهادی لیسانس محیط زیست کارشناس طراحی 6 سال
60 عاطفه مزروعی فوق لیسانس هواو اقلیم کارشناس 8 سال
61 سارابهرامی لیسانس اقتصادکشاورزی کارشناس 2 سال
62 فاطمه اسکندری فوق لیسانس منابع طبیعی جنگلداری کارشناس 2 سال
63 امید نیلی لیسانس منابع طبیعی محیط زیست کارشناس 2 سال
64 مریم السادات سجادی فوق لیسانس کشاورزی کارشناس 1 سال

 

 

جدول هفت : پرسنل مرتبط

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
65 مسعود گازر لیسانس متالوژی هیئت مدیره 21 سال
66 مجید گازر دکترا ریاضی کاربردی هیئت علمی 6 سال

 

 

جدول هشت : پرسنل اداری و مالی و پشتیبانی

ردیف نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی سمت سابقه کار
67 الهام شاسیاه لیسانس حسابداری حسابدار 17 سال
68 افسانه رفیعی لیسانس حسابداری حسابدار 8 سال
69 فرانک مختاری لیسانس حسابداری کمک حسابدار 1 سال
70 راحله آخوندی لیسانس نرم افزار کامپیوتر کارشناس 5 سال
71 اسماعیل ویس‌نژاد لیسانس نرم افزار کامپیوتر کارشناس 3 سال
72 محدصادق عطایی لیسانس نرم افزار کامپیوتر مسئول خدمات کاممپیوتر 1 سال
73 میتراشکرالهی دیپلم پشتیبانی 6 سال
74 محمد موذنی دیپلم امور اداری 4 سال
75 حمید منتظری دیپلم راننده 11سال
76 غلامحسین مهربانی دیپلم راننده 15 سال
77 سید حسین هاشمی دیپلم راننده 2 سال