نرم افزارهای جهانی مورد استفاده

 نرم افزارهای جهانی مورد استفاده شرکت مهندسین مشاور افراز نقشه آریا:

 • Geo Genius
 • Columbus
 • Geolab
 • Virtouzo
 • Raster- ex
 • SDR-MAP v 6.5
 • Ski v 2.3
 • Ski-Pro v 2.0
 • Auto cad
 • -2000-2016
 • Micro station
 • Paradeyes-DP
 • Sap 2000 v7 – 11
 • Flow 3D v 8.20
 • Fluent v 6.10 – 6.22
 • Hec 1 و HMS
 • Sms v 2.10
 • Geo slop
 • v5.17
 • Ansys
 • v 7-8-9-10-11
 • AutoDesk land
 • Desktop
 • v2000 -2016
 • 12 Model v7.00
 • Level cad
 • Auto cad map
 • Civi 3d
 • Arc Gis
 • CSDP