مجموعه پروژه های انجام یافته در زمینه کشاورزی:

  1. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی زرین شهر- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
  2. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی فلاورجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
  3. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی مبارکه – جهاد کشاورزی استان اصفهان.
  4. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تسطیح لیزری مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان اصفهان-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
  5. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تسطیح لیزری مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان گلپایگان-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
  6. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تسطیح لیزری مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان برخوار و میمه- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
  7. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شهرستان شاهین شهر و میمه – برخوار- شهرضا- خمینی شهر- جهاد کشاورزی استان اصفهان.( منطقه 3)
  8. مطالعات کنترل و پخش سیلاب حوضه عباس آباد چوپانان- اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.