طراحی آبیاری و زهکشی

مجموعه پروژه های انجام یافته در زمینه طراحی آبیاری و زهکشی:

 1. طراحی و مطالعات فاز 1 و 2 زمین های زراعی تعاونی قلعه گوشه اردستان- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 2. طراحی و مطالعات شبکه آبیاری کم فشار قلعه گوشه اردستان.
 3. طراحی و مطالعات فاز 1 و 2 زمینهای زراعی شرکت ایثار بهاران
 4. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی تعاونی تولید زاینده رود.
 5. طراحی و مطالعات و نظارت کارگاهی و عالیه تسطیح لیزری مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان اصفهان-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 6. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری و نظارت کارگاهی و عالیه مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان گلپایگان-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 7. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری و نظارت کارگاهی و عالیه مجتمع های زراعی تعاونیهای شهرستان برخوار و میمه-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 8. نقشه برداری و طراحی جاده سرویس و دسترسی به مزارع شرکت تعاونی خضراء کشت سین.
 9. طراحی و مطالعات فاز 2 زمینهای زراعی فلاورجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 10. طراحی و مطالعات فاز 2 زمینهای زراعی الزهرا فلاورجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 11. طراحی و مطالعات فاز 2 زمینهای زراعی قسنو فلاورجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 12. طراحی و مطالعات فاز 2 زمینهای زراعی لورک فلاورجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 13. طراحی و مطالعات فاز 2 زمینهای زراعی سمسون فلاورجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان
 14. طراحی و مطالعات فاز 1و2 زمینهای زراعی روستای حیدرآباد- اهالی روستا .
 15. طراحی و مطالعات فاز 2 شش بند خاکی شهسوار سمیرم- امور عشایر استان اصفهان .
 16. طراحی و مطالعات فاز 2 زمینهای زراعی برسیان – جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 17. طراحی و مطالعات فاز 1 و 2 دفع آبهای سطحی شهر قورچی باشی.
 18. طراحی و مطالعات شبکه آبیاری کم فشار شهرستان میمه.
 19. طراحی و مطالعات تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری روستای جور.
 20. طراحی و مطالعات تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری جز آباد گز.
 21. طراحی و مطالعات تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری شهرستان وزوان.
 22. طراحی و مطالعات تجهیز و نوسازی و شبکه آبیاری ایثار بهاران.
 23. طراحی و مطالعات و شبکه آبیاری ده سرخ مبارکه.
 24. طراحی و مطالعات و شبکه آبیاری باغ علی خان مبارکه.
 25. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی جوادالائمه.
 26. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی سین.
 27. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی کمشچه.
 28. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی اصفهانک.
 29. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی گلپایگان.
 30. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی دهکرم.
 31. طراحی و مطالعات تسطیح لیزری اراضی اندلان.
 32. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری خمیزان خمین.
 33. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری فرنق خمین.
 34. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری فرقس خمین.
 35. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری مکان خمین.
 36. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری شهسواران اراک.
 37. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری مشهد نیقان اراک.
 38. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری عباس آباد اراک.
 39. طراحی و مطالعات کانال عمومی آبیاری فرح آباد اراک.
 40. طراحی و مطالعات لوله انتقال آب حسین آباد اردستان.
 41. طراحی و مطالعات لوله انتقال آب تقی آباد اردستان.
 42. طراحی و مطالعات فاز2 تجهیز و نوسازی زمینهای زراعی میمه – جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 43. طراحی و مطالعات فاز2 تجهیز و نوسازی زمینهای زراعی جور – جهاد کشاورزی استان اصفهان .
 44. طراحی شبکه آبیاری و تسطیح اراضی روستای تجره- اهالی روستا .
 45. طراحی شبکه آبیاری و تسطیح اراضی روستای سیان – جهاد کشاورزی استان مرکزی .
 46. طراحی شبکه آبیاری و تسطیح اراضی روستای سوگ – جهاد کشاورزی استان مرکزی .
 47. طراحی و تسطیح قطعات زمین کشاورزی در استان ایلام .
 48. خدمات بررسی جایگزینی کانال با لوله و بازنگری و به روز رسانی مطالعات شبکه فهران
 49. مطالعات تفضیلی و اجرائی آبخیز داری حوزه تنگ آباد شهرستان سمیرم – اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان .
 50. طراحی و مطالعات شبکه 3 و 4 شهرستان خمین-جهاد کشاورزی شهرستان خمین.
 51. طراحی و مطالعات مجتمع دامپروری دهاقان-مدیریت جهاد کشاورزی دهاقان.
 52. طراحی و شبکه 3و4 اراضی شهرستان اراک-جهاد کشاورزی شهرستان اراک.
 53. مطالعات توجیهی و اجرایی کانال کی رهنان –سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 54. مطالعات تهیه طرح مدیریت مناطق بیابانی در شهرستان جندق – اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
 55. مطالعات تهیه طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت در شهرستان آران و بیدگل– اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
 56. طراحی و مطالعات شبکه 3 و 4 پروژه ورزنه – سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 57. نظارت کارگاهی و عالیه پروژه شبکه 3 و 4 آبیاری بن رود شهرستان اصفهان .
 58. طراحی و فاز یک تغذیه مصنوعی وردشت سمیرم.
 59. طراحی 1200 هکتار تسطیح لیزری اراضی شهرستان اصفهان- برخوار و میمه- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 60. طراحی شبکه آبیاری 3 و 4 بیش از 200 کیلومتر از اراضی استان اصفهان.
 61. طراحی تجهیز و نوسازی بیش از 2000 هکتار از اراضی استان اصفهان.
 62. خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم طرح احداث شبکه های آبیاری و زهکشی درجه 3و4 مناطق تابعه شهرستانهای نجف آباد و فلاورجان- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 63. خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم طرح احداث شبکه های آبیاری و زهکشی درجه 3و4 مناطق تابعه شهرستانهای لنجان و مبارکه- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 64. خدمات نقشه بر داری و مطالعات توجیهی و اجرایی لوله گذاری روستای چنارود بطول 8 کیلومتر شهرستان چادگان و کانال آبیاری عمومی روستای خوشاب شهرستان خمینی شهر جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 65. مطالعات و طراحی شبکه 3و4 کفران بطول 70 کیلومتر- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 66. خدمات طراحی فاز 2 تعاونی تولید چیتاب- جهاد کشاورزی کهگلویه و بویراحمد.
 67. مطالعات و طراحی شبکه 3و4 اشکهران بطول 30 کیلومتر- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 68. مطالعات و طراحی شبکه 3و4 بزم بطول 70 کیلومتر- جهاد کشاورزی استان اصفهان.