فتوگرامتری و GIS

مجموعه پروژه های انجام یافته در زمینه فتوگرامتری و GIS:

 1. عملیات فتوگرامتری، ممیزی و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر زواره- شهرداری زواره .
 2. عملیات فتوگرامتری و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر مهاباد- شهرداری مهاباد .
 3. عملیات فتوگرامتری، ممیزی و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر سوق- شهرداری سوق .
 4. عملیات فتوگرامتری و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر اردستان- شهرداری اردستان  .
 5. عملیات فتوگرامتری، ممیزی و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر درب بهشت- استان کرمان
 6. عملیات فتوگرامتری و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر کلیشاد- شهرداری کلیشاد.
 7. عملیات فتوگرامتری و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر کهریزسنگ- شهرداری کهریزسنگ.
 8. نظارت بر پشتیبانی نقشه های GIS شهرداری اصفهان.
 9. تهیه نقشه کاداستر اراضی حریم مخزن سد سوم وGIS خریداری املاک واقع در مخزن سد سوم کوهرنگ- شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان .
 10. تهیه نقشه کاداستر اراضی حریم رودخانه پلاسجان وGIS و ممیزی املاک خریداری املاک واقع در حریم رودخانه- شرکت سهامی آب منطقه ای استان اصفهان .
 11. نقشه برداری و مساحی و GIS پلاک های باقیمانده سطح استان ایلام- اداره کل منابع طبیعی استان ایلام.
 12. تهیه نقشه آماری وGIS از شهرها و روستاهای استان چهار محال وبختیاری-استانداری چهار ومحال بختیاری.
 13. نقشه برداری و برداشت اطلاعات فضای سبز مناطق 5-2-10-12 و GIS شهر اصفهان- فاوا.
 14. بروز رسانی نقشه آماری وGIS از شهرها و روستاهای استان چهار محال وبختیاری-استانداری چهار ومحال بختیاری.
 15. عملیات فتوگرامتری و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر نصر آباد جرقویه سفلی- شهرداری نصرآباد.
 16. عملیات فتوگرامتری و تهیه نقشه از عکس هوایی وGIS شهری شهر قهجاورستان جرقویه سفلی- شهرداری قهجاورستان.
 17. عملیات بروز رسانی و GIS و ممیزی املاک کاداستر رودخانه بادجان پلاسجان- شرکت آب منطقه اصفهان.
 18. عملیات نقشه برداری کاداستر و GIS ونک سمیرم- شرکت آب منطقه اصفهان.
 19. عملیات نقشه برداری کاداستر و GIS میدانک فریدونشهر- شرکت آب منطقه اصفهان.
 20. تهیه پایگاه داده مکانی از نقشه های رقومی 1:50000 فرمت DGN- مدیریت اکتشاف .
 21. نظارت بر GIS فضای سبز شهرداری اصفهان- فاوا.
 22. عملیات بروز رسانی و GIS کاداستر مخزن سد و تونل سوم کوهرنگ- شرکت آب منطقه اصفهان.
 23. نقشه برداری شبکه 3و4 اراضی شهرستانهای مبارکه و زرین شهر-جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 24. عملیات بروز رسانی و GIS کاداستر اراضی کشاورزی وزوان- جهاد کشاورزی استان اصفهان.
 25. بروز رسانی نقشه آماری94وGIS از شهرها و روستاهای استان چهار محال وبختیاری-استانداری چهار ومحال بختیاری.
 26. پیاده سازی GIS شبکه فاضلاب شاهین شهر – شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان .
 27. ساماندهی و مدیریت اطلاعات آب و خاک و کاداستر در محیط GIS – آب و خاک جهاد کشاورزی اصفهان.
 28. تهیه نقشه 2000/1 کاداستر غیر شهری به روش مستقیم زمینی از زمینهای زراعی نیوان سوق گلپایگان آب و خاک جهاد کشاورزی اصفهان.
 29. تهیه نقشه 2000/1 کاداستر شمال شهر اصفهان به مساحت 4000 هکتار جهاد کشاورزی استان اصفهان.