ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی

مجموعه پروژه های در حال انجام در زمینه ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی:

  1. پایدارسازی زمین لغزش قزوین الموت شرقی- اداره کل منابع طبیعی استان قزوین.