مجموعه پروژه های در حال انجام در زمینه نقشه برداری:

  1. رفتار سنحی زمین لغزش روستای توان الموت قزوین- اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.
  2. تدقیق و تثبیت محدوده شهر اصفهان- شهرداری اصفهان
  3. تهیه نقشه کاداستر مبارکه به مساحت 15000 هکتار
  4. تهیه نقشه تجمیعی رفع تداخلات به مساحت 15000 هکتار در امور اراضی اصفهان
  5. تهیه نقشه تجمیعی رفع تداخلات به مساحت 7400 هکتار در امور اراضی همدان
  6. تهیه نقشه ثبتی پلاکهای دانشگاه صنعتی اصفهان
  7. تهیه نقشه کاداستر تیران کرون و خمینی شهر به مساحت 27500هکتار