نظارت و طراحی

مجموعه پروژه های در حال انجام در زمینه نظارت و طراحی:

  1. نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستانهای کهگیلویه و بویر احمد – جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد
  2. خدمات طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار – جهاد کشاورزی کهگلویه و بویراحمد.
  3. مطالعات مرحله طرح تفضیلی تغذیه مصنوعی وردشت سمیرم- شرکت آب منطقه ای اصفهان.
  4. نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان اصفهان، – جهاد کشاورزی استان اصفهان
  5. خدمات طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار – جهاد سیستان و بلوچستان.