فتوگرامتری و GIS

مجموعه پروژه های در حال انجام در زمینه فتوگرامتری و GIS:

  1. برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی کلیه تاسیسات شبکه گاز، مشترکین و آماده سازی (GIS Ready) نمودن نقشه های 200/1 گاز شهری (ازبیلت) جهت پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات بستر سامانه اطلاعات مکانی GIS شهرهای شهرضا و سمیرم- شرکت گاز استان اصفهان.
  2. انجام خدمات پایش و تهیه نقشه GIS و تشکیل پایگاه داده ژئودیتابیس در راستای کاهش آب بدون درآمد واقع در 29 روستای سطح استان اصفهان- آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان.
  3. رفع تداخلات جهاد کشاورزی استان همدان.
  4. رفع تداخلات جهاد کشاورزی استان اصفهان.
  5. تهیه نقشه 2000/1 کاداستر مبارکه به مساحت15000 هکتار جهاد کشاورزی استان اصفهان.
  6. نظارت بر تکمیل و غنی سازی اطلاعات معابر شهر اصفهان فاز 1 – شهر داری اصفهان.
  7. نظارت بر تکمیل و غنی سازی اطلاعات معابر شهر اصفهان فاز 2 – شهر داری اصفهان.
  8. تهیه نقشه 2000/1 کاداستر تیران و کرون و خمینی شهر به مساحت27500هکتار جهاد کشاورزی استان اصفهان.