کشاورزی و منابع طبیعی

خدمات کشاورزی و منابع طبیعی مهندسین مشاور افراز نقشه آریا بدین شرح می باشد:

 • انجام مطالعه تجهیز و نوسازی , ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی در بخش خصوصی , دولتی و نظارت بر اجرای آن .
 • تهیه طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات و نظارت بر اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی .
 • تهیه طرح تسطیح و بهسازی اراضی و ارائه نقشه های اجرائی و نظارت بر اجرای طرح های مذکور.
 • مطالعه منابع آب ( سطحی و زیر زمینی ) و هیدرولوژی و سیل خیزی و برآورد آبدهی ( متوسط آبدهی ماهانه , فصلی و سالانه) و بر آورد ضریب جریان سیلابی و تعیین کیفیت آب و ارائه نقشه های منابع آب و ارائه پیشنهاد و روشهای تغذیه منابع آب.
 • مطالعات منابع اراضی و خاک و تعیین محدودیتهای منابع خاک و ارزیابی تناسب کنونی , آتی و تعیین محدودیتهای مدیریتی و برنامه ریزی و اصلاحی .
 • مطالعه پوشش گیاهی ( لیست فلورستیک , تیپ بندی گیاهی , تعیین تراکم , ظرفیت چرایی , وضعیت و … ) و تعیین درصد پوشش و ساختار پرورشی گیاهان و بر آورد علوفه قابل استفاده دام و تعیین ارزش اقتصادی علوفه .
 • بررسی فرسایش و رسوب و تحلیل آماری دبی رسوبات و ترسیم منحنی های شدت رسوبدهی و ارائه روابط ریاضی متناسب که نمایشگر رابطه بین دبی آب و مواد معلق باشد .
 • مطالعه فرسایش بادی و بررسی کانونهای بحران.
 • فرسایش بادی و انجام مطالعات مدیریت مناطق بیابانی و تعیین مناطق برداشت و محل رسوب گذاری ( فرسایش بادی ) و تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی و جمع بندی , تجزیه و تحلیل , ارائه قابلیتها و محدودیتهای ناشی از فرسایش بادی و آبی .
 • مطالعه اقتصادی و اجتماعی و بررسی ویژگیهای جمعیتی و وضعیت اشتغال و مهاجرت و بررسی و تحلیل اقتصادی کشاورزی و باغداری و دامداری و کلیه فعالیتهای تولیدی و بررسی حریم رودخانه و حقابه و بررسی منافع .
 • طراحی عملیات بیولوژیک اعم از تنسیق مرتع, اعمال سیستم های اجرائی , ذخیره نزولات و ارائه نقشه های اجرائی .
 • طراحی عملیات مکانیکی اعم از تهیه پروفیل طولی و عرضی آبراهه و تعیین تعداد و نوع سازه ها و طراحی هیدرولیکی سازه ها و تهیه نقشه های اجرائی . ( تعیین حداکثر آب قابل ذخیره , تعیین عمر مخزن , حجم مفید مخزن , تراز تاج سد و برآورد ظرفیت سر ریزها و ظرفیت تخلیه کننده آب جریان آزاد و تحت فشار بر اساس اهداف ).
 • مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه های آبخیز و انجام مطالعات طراحی بندهای خاکی،سنگ و سیمان و…