راهسازی و ژئوتکنیک

در راستای اهداف اقتصادی و فنی پروژه های عمرانی، راهسازی و واحد خدمات آزمایشگاهی و ژئوتکنیک این شرکت با تجهیزات کامل آزمایشگاهی و صحرایی و با بهره گیری از سوابق تجربی و فنی کارشناسان مجرب، توانائیهای خود را در زمینه های ذیل اعلام می دارد:

راهسازی در زمینه راههای روستایی و اصلی و در زمینه مطالعات و طراحی و نظارت کارگاهی و عالیه،با تجربیات پیوست.

 

الف- واحد کنترل کیفی (Quality Control Unit یا Q.C.U)

در این واحد خدمات در دو بخش خاک و سنگ، بتن و آسفالت ارائه می گردد که شامل موارد ذیل می باشد و  با توجه به تجهیزات کامل آزمایشگاهی و پرسنل فنی و مجرب، توانایی استقرار واحد آزمایشگاه محلی سه منظوره خاک، بتن و آسفالت را دارد.

 

الف-1) بخش خاک و سنگ (Rock And Soil Part یا R.C.P)

شامل کلیه آزمایشهای شاخص فیزیکی- مکانیکی و شیمیایی خاک و سنگ می باشد از جمله دانه بندی و هیدرومتری، حدود آتر برگ، تراکم و CBR آزمایشگاهی و صحرایی، وزن مخصوص و تعیین  دانسیته خاک در محل، برش مستقیم و آزمایشگاهی، تحکیم، تک محوری نفوذ پذیری با بار ثابت و متغیر،  آزمایش صحرایی Double-ring،  تشریح نظری و طبقه بندی خاک، مطالعات سنگ شناسی شامل نمونه گیری و تهیه Thin Section،  مطالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی، آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی سنگ ها از جمله وزن مخصوص، درصد جذب آب، تعیین مقاومت فشاری تک محوری و … آنالیز شیمیایی آب، خاک و سنگ؛ کاربرد خدمات مهندسی فوق در زمینه مطالعات ژئوتکنیک، کشاورزی، زمین شناسی و اکتشاف معادن خواهد بود.

الف-2) بخش بتن و آسفالت (Asphalt and Concret Partیا A.C.P)

شامل کنترل کیفیت مصالح مصرفی در بتن و آسفالت قبل از اجرا و کلیه آزمایشهای بتن تازه و آسفالت در حین اجرا شامل طرح اختلاط مناسب مصالح بتن وآسفالت ( آزمایش مارشال)،  نمونه گیری و تعیین مقاومت فشاری بتن، اسلامپ بتن، عیار سیمان بتن، دانه بندی مصالح بتن و آسفالت، تعیین درصد قیر آسفالت، آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن سخت شده از جمله اولتراسونیک، چکش اشمیت  و مغزه گیری از بتن و آسفالت می باشد.

 

ب – واحدهای مطالعاتی (Study Unit یا U)

واحدهای مطالعاتی شامل بخش های مطالعات ژئوتکنیک- زمین شناسی مهندسی- ژئوالکتریک و هیدروژئولوژی- اکتشافی معادن می باشد که عبارتند از:

 

ب-1) بخش عملیات صحرایی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک

شامل حفاری دستی و ماشینی(دورانی همراه با مغزه گیری ممتد) همراه با کلیه آزمایشهای درون گمانه ای و آزمایشگاهی از جمله نمونه گیری دست نخورده و دست خورده، آزمایش ضربه ونفوذ استاندارد( S.P.T)  – تعیین نفوذپذیری خاک، آزمایش لوفران و آزمایش لوژن در سنگ،  لاگ گمانه ها با تشریح نظری خاک و سنگ، دانه بندی صحرایی، CBR صحرایی، برش مستقیم در جا و آزمایش بارگذاری صفحه ای(P.L.T)

 

ب-2) بخش مطالعات ژئوالکتریک

با  بررسی خصوصیات رسانایی، مقاومت ویژه و … خاک و سنگ و استفاده از انواع آرایش های الکترودی در مطالعات تحت الارضی می باشد.

 

ب-3) بخش مطالعات هیدروژئولوژی

شامل آزمایش پمپاژ و تحلیل نتایج آن و ضرایب هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی، حفر چاههای پمپاژ، مشاهده ای و گمانه های پیزومتریک،  تهیه نقشه های پیزومتریک و … مطالعه منابع آب زیرزمینی و ردیابی جریان آبهای زیرزمینی.

 

ب-4) بخش اکتشاف معادن

شامل مطالعات زمین شناسی، تهیه نقشه های زمین شناسی، طراحی و اجرای شبکه گمانه های اکتشافی،  تخمین ذخیره و ارائه طرح اکتشاف معادن، اجرای عملیات حفاری با روش non Coring و ضربه ای در عملیات انفجاری معادن.

  • واحد طرح و اجرای پایدارسازی و تقویت دیواره ها

شامل طرح و اجرای عملیات نیلینگ- انکراژ پس تنیده و ریز شمع ها از قطر 10 تا 40 سانتی متر(minipile) به منظور تقویت و پایداری دیواره های گود در پروژه های مختلف می باشد که با اجرای عملیات حفاری و تزریق خواهد بود.

  • واحد سد سازی(سدهای خاکی)

توانائیهای واحد سد سازی  شامل مطالعات اولیه؛ زمین شناسی ؛ ژئوتکنیک و معادن قرضه در محدوده سد، اجرای مرحله آزمایشی عملیات حفاری و تزریق در محدوده سد، اجرای عملیات حفاری و تزریق پرده آب بند، اجرای خاکریزی؛ نظارت و کنترل کیفی کلیه عملیات خواهد بود.