فن آوری‌های مورد استفاده

 فن آوری‌های مورد استفاده شرکت مهندسین مشاور افراز نقشه آریا:

  • Server
  • Ccproxy
  • Domain Network
  • Acronis
  • Fanus Radar
  • Remote Desktop
  • Team viewer
  • teacher