مطالعات و طراحی و نقشه برداری راهسازی

مجموعه پروژه های انجام یافته در زمینه مطالعات و طراحی و نقشه برداری راهسازی:

1- نقشه برداری راه دسترسی سد و تونل سوم کوهرنگ – آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری .

2- نقشه برداری و طراحی راه صعب العبورکلوسه به پشندگان پشت کوه فریدونشهر- اداره کل راه و ترابری .

3- نقشه برداری و طراحی راه اصلی زیار و حسن آباد و کاشان و مشهد اردهال – راه و ترابری استان اصفهان .

4- نقشه برداری راه دسترسی پشندگان کلوسه- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

5- نقشه برداری و طراحی راه دسترسی فریدونشهر – اسلام آباد- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

6- نقشه برداری و طراحی راه دسترس امامزاده احمد رضا –تیران به روستای عسگران- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

7- نقشه برداری و طراحی راه دسترسی قمصر به روستای قزاآن- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

8- نقشه برداری راه دسترسی خرم اباد به اسپیدان نطنز- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

9- نقشه برداری قسمتی از راه دسترسی کامو به جوشقان- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

10- نقشه برداری و طراحی باند دوم راه اصلی زیار به نیک آباد- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

11- نقشه برداری و طراحی بانددوم راه اصلی کاشان به نیاسر- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

12- نقشه برداری و طراحی راه داران _ اشن به مقیاس 2000/1- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان .

13- نقشه برداری و طراحی راه قه – سار – وادقان به مقیاس 2000/1- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان .

14- نقشه برداری و طراحی راه دسترسی هفتومان به مقیاس 2000/1- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

15- نقشه برداری و طراحی راه دسترسی چوپانان به آشتیان به مقیاس 2000/1- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

16- نقشه برداری و طراحی راه دسترسی روستای تهلگی به مقیاس 2000/1- اداره کل راه و ترابری استان اصفهان .

17- نقشه برداری طراحی راه از مسیر حنا به جاده اصلی استان فارس –اداره کل راه و ترابری استان اصفهان.

18- نقشه برداری و مسیریابی و طراحی راه بشاگرد استان هرمزگان- اداره راه و ترابری استان اصفهان.

19- نقشه برداری و مسیریابی و طراحی راه دسترسی شهرستان اردستان- اداره راه و ترابری استان اصفهان.