فتوگرامتری و GIS

خدمات فتوگرامتری و GIS مهندسین مشاور افراز نقشه آریا بدین شرح می باشد:

  • تهیه نقشه های مبنایی بزرگ مقیاس شهرها به روش فتوگرامتری500/1 و1000/1 و2000/1 و خدمات مربوط به GIS.
  • تهیه نقشه های مسطحاتی مبنائی کاداستر با مقیاس خیلی بزرگ ودقت بسیار بالا جهت ارایه موقعیت های اراضی مسکونی شهری و یا کاداستر زراعی جهت تعیین موقعیت و مساحت اراضی کشاورزی و خدمات مربوط به GIS.
  • تهیه نقشه های مبنایی طرح هادی بخش ها و روستاهای تابعه به روش فتوگرامتری.
  • تهیه نقشه های توپوگرافی مربوط به ایجاد انواع راهها ( آزاد راه- بزرگراههای درون شهری و برون شهری- راه آهن و…) به روش فتوگرا متری.
  • تهیه انواع نقشه های مبنایی جدید از مناطق مورد لزوم جهت مطالعات منابع آبی هیدرولوژی،توزیع آب و…
  • استفاده از فناوری فتوگرامتری در تهیه نقشه وموقعیتهای آثار باستانی جهت حفظ ونگهداری آنها و نیز در برداشت دیوارجایگاه سدها (Close Range Photo Grammetry) .
  • تهیه انواع نقشه های عکس (Ortho Photo ) در مقیاسهای مورد نیازجهت مطالعات شهرسازی وتوسعه شهری وترافیکی .
  • به روز کردن نقشه های تهیه شده به روش فتوگرامتری .

قابل ذکر است که کلیه موارد یاد شده با نظارت فنی سازمان نقشه برداری کشور و تائیدآن سازمان انجام می پذیرد .